AANPAK

PATRICK LAUWERS

STAP 1

AFSPRAAK & EERSTE BIJEENKOMST

Bij voorkeur wordt er eerst een afspraak gemaakt om een bijeenkomst te hebben om de zaak te bespreken. Per telefoon of per e-mail worden geen adviezen verstrekt. De bijeenkomst gaat door op kantoor of indien gewenst zijn wij vanzelfsprekend graag bereid tot bij u te komen.

 

Teneinde de bespreking zo zinvol mogelijk te laten verlopen, is het aangewezen dat op voorhand reeds de belangrijkste stukken worden overgemaakt. De tijd die hieraan wordt besteed, zal worden aangerekend. Doordat wij gespecialiseerd zijn in het belastingrecht en derhalve vertrouwd zijn met het probleem dat u zal voorleggen, is het mogelijk met een minimum aan tijd een eerste beeld te vormen.

 

Indien na de eerste bijeenkomst geen verdere prestaties nodig zijn of indien u beslist niet verder beroep op ons te doen, dan zal worden afgerekend afhankelijk van de bestede tijdsduur. Indien voorafgaande aan de bijeenkomst reeds prestaties werden geleverd zoals bijvoorbeeld opzoekingen of doorname van stukken, dan zal dit eveneens afgerekend worden aan de hand van de bestede tijdsduur.

STAP 2

OPSTARTEN DOSSIER

Indien na de bijeenkomst beslist wordt om verder samen te werken, dan zal een dossier geopend worden. Daarbij zal een overeenkomst worden gesloten en zal verder de nodige informatie worden verstrekt in verband met de algemene voorwaarden, de tarieven en aan te rekenen kosten en de verplicht te verstrekken informatie overeenkomstig de consumentenwetgeving. Bij die gelegenheid zal verder overeenkomstig de verplichtingen van de witwaswetgeving een kopie worden gevraagd van uw identiteitskaart en/of identiteitsgegevens van de vennootschap.

 

Op basis van de afgesloten overeenkomst en de geleverde informatie zal u perfect op de hoogte zijn van uw rechten en plichten in verband met de prestaties die wij zullen leveren.

 

Bij het begin van de werkzaamheden zal een provisie worden gevraagd die in onderlinge afspraak zal worden vastgesteld. Werkzaamheden zullen pas worden opgestart vanaf de betaling van de gevraagde provisie.

 

Bedoeling van de overeenkomst en de bijgeleverde informatie is niet om de samenwerking in een strikt en onpersoonlijk kader te laten verlopen. Het is er op gericht om mogelijke discussies tot een minimum te beperken door duidelijke afspraken. Daarbij is het steeds mogelijk om ons te contacteren indien u vragen heeft of indien er u iets dwars zit. Wij staan ter zake steeds open voor een gesprek.

STAP 3

WERKZAAMHEDEN TIJDENS VERLOOP VAN DE ZAAK

Afhankelijk van de te verrichtten prestaties, zal u tijdens het verloop van de zaak steeds van iedere gebeurtenis op de hoogte worden gehouden. Neer te leggen besluiten voor de rechtbank of andere stukken zullen indien mogelijk tijdig op voorhand worden overgemaakt voor eventuele opmerkingen. Bij vragen of onduidelijkheden kan u steeds contact opnemen of om een bijeenkomst vragen.

Bij iedere procedure is het de bedoeling om zo spoedig en economisch mogelijk tot een voor de klant aanvaardbare oplossing te komen. Een minnelijke oplossing wordt steeds nagestreefd, eerder dan een kostelijke procedure te voeren waarbij er steeds enige onzekerheid zal zijn over de uitkomst. Het is vanzelfsprekend de taak van de advocaat om de procedure te voeren, doch hij staat daarbij steeds open voor opmerkingen, vragen en verzoeken van de klant.

Lopende de procedure zullen provisies gevraagd worden om te voorkomen dat u op het einde van de zaak ineens moet afrekenen. De provisienota zal daarbij steeds begeleid zijn van een schrijven waarin een overzicht wordt gegeven van de aangerekende prestaties.

STAP 4

BEËINDIGING VAN DOSSIER

Na afhandeling van de zaak zal u een afzonderlijk schrijven ontvangen ter afsluiting van de zaak. De originele stukken die aan ons werden overhandigd, zullen daarbij naar uw keuze ofwel teruggezonden of teruggeven worden, ofwel bewaard worden voor een periode van vijf jaar na de sluiting van het dossier.

Bij de afsluiting van het dossier zal ook een gedetailleerde eindafrekening worden opgesteld waarin de reeds aangerekende provisies worden verrekend.

Ook als de zaak nog niet afgehandeld is, maar er omstandigheden zijn waardoor de samenwerking wordt beëindigd, dan zal eveneens een eindafrekening worden opgesteld en zullen de stukken van het dossier onverwijld worden overgemaakt of ter beschikking worden gesteld.