MENSELIJKE AANPAK

ONZE SERVICE

FISCALE PROBLEMEN OPLOSSEN

Begeleiding bij betwistingen inzake belastingen. 

Fiscale problemen oplossen houdt in de eerste plaats in, de begeleiding bij betwistingen inzake belastingen. Het kantoor begeleidt de klant vanaf een eerste controle tot en met de procedure voor rechtbanken en hoven. Fiscale procedures vormt de belangrijkste bezigheid van het kantoor. Inzake betwistingen kan een volledige service aan klanten worden verleend.

Voor alle fiscale procedures kan u op kantoor terecht. In geval van internationale dubbele belasting, zullen de bevoegde diensten worden aangesproken om de dubbele belasting ongedaan te maken.

 

Minnelijke oplossing indien mogelijk, procedure indien nodig.

Betrachting bij elke betwisting is zo spoedig mogelijk een voor de klant aanvaardbare oplossing bereiken. Geen enkele klant wenst immers een procedure met de fiscus. Daarom wordt bij elke betwisting de afweging gemaakt van de slaagkansen aan de hand van de bestaande wetgeving en rechtspraak. De klant wordt op een objectieve en eerlijke manier hierover ingelicht.

Door het optreden van een advocaat in een (mogelijke) betwisting met de administratie, kan de belastingplichtige en diens boekhouder of accountant uit de wind worden gezet. U dient derhalve niet zelf de betwisting te voeren zodat uw relatie met de fiscus ongeschonden blijft.

Een mogelijk alternatief indien er een blijvende betwisting is met de administratie, is het inschakelen van de Fiscale Bemiddelingsdienst om te komen tot een minnelijke oplossing. De Fiscale Bemiddelingsdienst kan eveneens ingeschakeld worden indien er problemen zijn in verband met de invordering van belastingen.

 

Problemen in verband met de invordering

Soms is de mogelijkheid tot betwisting ten gronde voorbij en wordt u geconfronteerd met een belangrijke fiscale schuld. Ook dan nog kunnen wij u begeleiden door te trachten een vermindering of kwijtschelding te bekomen van nalatigheidsinteresten, administratieve boeten en belastingverhogingen. Verder zal met de diensten van de Invordering overlegd worden om een haalbare afbetalingsregeling te krijgen.

In bepaalde gevallen is er zelfs de mogelijkheid tot het bekomen van een onbeperkt uitstel van de invordering. Wij zullen u begeleiden met het indienen van het verzoekschrift dat daartoe vereist is en de verdere procedure tot het bekomen van het onbeperkt uitstel.

 

FISCALE PROBLEMEN VOORKOMEN

Adviesverlening

Het advocatenkantoor tracht preventief mee te denken voor oplossingen van bepaalde fiscale problemen. Gelet op de steeds ingewikkelder wordende en wijzigende regelgeving bestaat het advies ook uit het kwalificeren van bepaalde handelingen en het beoordelen van de fiscale gevolgen ervan.

Het advocatenkantoor is zich er van bewust dat zij niet voor alle zaken zelf in staat is snel een bruikbaar en volledig advies te verlenen. Indien het verlenen van een dergelijk advies niet mogelijk is, dan wordt de klant hierover ingelicht. Het advocatenkantoor beschikt over een uitgebreid netwerk van contacten zodat voor iedere vraag of probleem een doorverwijzing kan gebeuren naar een kantoor waarvoor garant kan worden gestaan.

 

Voorafgaande beslissingen (rulings)

In het kader van de adviesverlening eisen klanten terecht zekerheid. Teneinde deze zekerheid te verkrijgen kan een beroep gedaan worden op de dienst voor de voorafgaande beslissingen (rulingcommissie). Het advocatenkantoor begeleidt klanten bij het bekomen van een dergelijke voorafgaande beslissing of ruling.

 

Regularisatie

De fiscale regularisatie situeert zich eveneens in het preventieve luik van de bezigheden van het advocatenkantoor. Door een fiscale regularisatie door te voeren nog voordat er een onderzoek of betwisting gaande is met de fiscus, kan de fiscus (en strafrechter) buiten spel gezet worden en kan cliënten zekerheid voor de tussenkomst worden geboden.

 

Vermogens- en successieplanning

De vermogens- en successieplanning wordt gelet op de steeds ingewikkelder wordende wetgeving steeds moeilijker. Het advocatenkantoor tracht klanten ook op dit vlak bij te staan zodat op voorhand alles kan worden geregeld zonder dat erfgenamen of begunstigden voor problemen komen te staan.

 

ADVOCAAT
PATRICK LAUWERS

Patrick Lauwers verleent sinds 1992 fiscaal
advies en bijstand in fiscale geschillen over
de verschillende aspecten van directe en
indirecte belastingen.

ADRES
Plantenstraat 49, 3500 Hasselt

E-MAIL
contact@pllauwers.be

TELEFOON
011 20 17 97

BTW-NUMMER
BE0479.378.750

OPENINGSUREN
9.00-17.00

VRAAG JOUW
EERSTE CONSULTATIE AAN